Difference between revisions of "Main Page"

From pamandram
Jump to: navigation, search
m
m (Replaced content with "<br><br>[https://vimeo.com/kiirooonyxwithfleshlight know provestra side effects]<br><br>[https://vimeo.com/kiirooonyxwithfleshlight provestra coupon code]<br><br>[https://...")
Line 1: Line 1:
Phật pháp là đại thiện thế xuất thế gian. Đại thiện nhất định xây dựng trên căn bản của tiểu thiện, đạo lý này hiện nay rất ít người hiểu được. Vào thời xưa người hiểu được nhiều, nhưng chưa chắc có thể làm được. Tại sao làm không được vậy? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là hiểu chưa đủ triệt để, thứ hai là tập khí phiền não buông không được, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng. Chúng [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/ vong phong thuy dep] ta hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ rồi thì phải biết làm như thế nào. Phải nương theo lời dạy của Phật thì chắc chắn không sai, dùng thiện tâm thiện hạnh giúp đỡ người khác. Người ta lừa gạt chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng thiện tâm, thiện hạnh đối xử với họ, quyết không thể bởi vì họ lừa gạt ta, mà ta bèn lẩn tránh, không muốn quan tâm họ, vậy chúng ta vẫn là khởi tâm động niệm, chúng ta vẫn là rơi vào trong phân biệt, chấp trước. Người ta có thành ý đối với ta hay là lừa gạt ta, chúng ta không thể không biết, không biết là mê muội. Mọi thứ rõ ràng, một chút cũng không mê muội, chúng ta vẫn dùng tâm chân thành đối xử với người, đây là Phật Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, đây là chân thật thi ân. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
<br><br>[https://vimeo.com/kiirooonyxwithfleshlight know provestra side effects]<br><br>[https://vimeo.com/kiirooonyxwithfleshlight provestra coupon code]<br><br>[https://vimeo.com/kiirooonyxwithfleshlight provestra online]
 
+
Hiện  nay,  chúng  ta  thấy  có  một  số  đạo  tràng  chia  ra nhiều ban tổ, có tổ in Kinh, cũng có tổ từ tế. Tổ Ấn Quang chỉ có một ban tổ, không có ban thứ hai. Cách làm này là chính xác. Tâm của Ngài chuyên nhất, trí tuệ tăng trưởng. Chúng  ta  ngày  nay  nếu  muốn  giảm  bớt  phiền  não,  tăng trưởng trí tuệ, thì hành nghi cả đời của Ấn Tổ rất  đáng để chúng ta học tập theo. Sách mà Ngài cả đời đề xướng có ba loại như sau:   Thứ nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn, đây là quyển sách dạy chúng ta hiểu rõ, thông đạt nhân quả.     Thứ  hai  là  Cảm  Ứng  Thiên  Hội  Biên,  đây  là  sách  của Đạo giáo. Câu nói “tu tập thiện nghiệp” hay “tiêu chuẩn của thiện  ác  ở  đâu”  trong  Cảm  Ứng  Thiên  nói  rất  hay.  Tại  sao Ngài  không  dùng  Kinh  Phật?  Vì  Kinh  Phật  nói  phân  tán  ở trong rất nhiều Kinh luận, mà Cảm Ứng Thiên có thể nói là đem tất cả những thiện ác đã nói trong Kinh Phật tập trung lại, cũng giống như hội tập vậy, điều này hay. Chúng ta dùng Cảm Ứng Thiên Hội Biên làm tiêu chuẩn, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện.    Thứ ba là An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta dùng quyển này làm tổng kết cho “tu tập thiện nghiệp”. Ở trong An Sĩ Toàn Thư có bốn thiên:(Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+

Revision as of 12:50, 23 September 2018know provestra side effects

provestra coupon code

provestra online